Infolinka733 455 333 po - pá 7:30 - 16:30

Celkem 108 733 inzerátů v nabídce.

Profit-inzerce.cz – Ochrana osobních údajů

 

Osobní údaje jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. Od 25. 5. 2018 je v rámci celé Evropské unie účinné Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR se dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje fyzických osob, vč. podnikajících fyzických osob.

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je pramenem práva Evropské unie a má závaznost i pro další státy evropského hospodářského prostoru, kterými jsou Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Tento právní předpis nemusí být prováděn do právního řádu členského státu žádným vnitrostátním právním předpisem, dne 24. 4. 2019 však nabyl účinnosti zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který některé aspekty nařízení GDPR  do českého právního řádu provádí.

 

MujPROFIT.cz s.r.o. se jakožto správce osobních údajů, které jí budou na základě smluv s klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

Tyto informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách (www.mujprofit.cz). MujPROFIT.cz s.r.o. prohlašuje, že nemá žádné přidružené společnosti a nesdílí osobní údaje svých klientů ani zaměstnanců s třetími stranami za účelem jejich dalšího prodeje.

 

 

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů

 

Správce osobních údajů

Obchodní firma:                     MujPROFIT.cz s.r.o.

IČ:                                        04094085

Sídlo:                                    tř. Svobdy 45, 779 00 Olomouc  

E-mail:                                 profit@profit-inzerce.cz

Webové stránky:                   www.mujprofit.cz

 1. + 420 733 455 333

 

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů

-       smlouva uzavřená mezi MujPROFIT.cz s.r.o. a klientem, příp. zaměstnancem,

-       poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů (dále jen „klient“), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

 

Účel zpracování

-       poskytování služeb dle uzavřené smlouvy s klientem,

-       plnění právních povinností – zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, povinností ve smyslu GDPR,

-       ochrana oprávněného zájmu MujPROFIT.cz s.r.o.,

-       ochrana oprávněného zájmu klienta,

-       poskytování poradenství o našich službách.

 

Příjemci osobních údajů

-       příjemci dle potřeb a pokynů klienta,

-       zaměstnanci,

-       účetní,

-       IT společnost udržující náš systém.

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, a to dle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Níže specifikovaných práv může klient využít prostřednictvím formuláře Žádost subjektu údajů, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.mujprofit.cz.

 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – MujPROFIT.cz s.r.o. získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – MujPROFIT.cz s.r.o. zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

 

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

 

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

 

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem – MujPROFIT.cz s.r.o., může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

 

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je možné za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout.

 

 

Evidence zpracování osobních údajů

 

 

Kategorie a charakteristiky zpracování osobních údajů

 

 1.  

Jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce, zástupce správce a pověřence pro ochranu osobních údajů [článek 30 odst. 1 písm. a) GDPR]:

MujPROFIT.cz s.r.o.

 

IČ: 04094085

sídlo: 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc

e-mail: profit@profit-inzerce.cz

webová stránka: www.mujprofit.cz

 

 1.  

Identifikace příslušných zpracování osobních údajů [článek 30 odst. 1 písm. b) GDPR]:

 

(i)              klientská agenda;

(ii)            zaměstnanci;

(iii)           provoz společnosti, daně a účetnictví;

(iv)           obchod a marketing, komunikace online.

 

 1.  

Proč (za jakým účelem) a na základě jakého právního titulu se osobní údaje v rámci zpracovávání zpracovávají [článek 30 odst. 1 písm. b) GDPR]?

(i) plnění smlouvy uzavřené s klientem

(ii) plnění právních povinností – zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, povinností ve smyslu GDPR

(iii) ochrana oprávněného zájmu MujProfit.cz s.r.o.

(iv) ochrana oprávněného zájmu klienta

(v) poskytování poradenství o našich službách

 

Způsoby zpracování osobních údajů:

-       shromáždění,

-       uložení,

-       zaznamenání,

-       nahlédnutí,

-       použití,

-       seřazení,

-       archivování.

 

 1.  

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány v rámci zpracování [článek 30 odst. 1 písm. c) GDPR]?

klienti: jméno a příjmení, pohlaví, adresa, datum narození,bankovní účet, IP adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, fotografie klienta (profilová fotografie)

 

zaměstnanci: jméno a příjmení, pohlaví, adresa, datum narození, rodné číslo, bankovní účet, pracovní doba, rodinný stav, vzdělání, místo narození, e-mailová adresa, telefonní číslo

 

 1.  

Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získány [článek 30 odst. 1 písm. c) GDPR]?

klienti: subjekty údajů, veřejné rejstříky, veřejně přístupné informace (např. internet) 

 

zaměstnanci: subjekty údajů, veřejné rejstříky, veřejně přístupné informace (např. internet)

 

třetí osoby: klienti, subjekty údajů, veřejné rejstříky, veřejně přístupné informace (např. internet)

 

 1.  

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích:

Osobní údaje jsou zpřístupněny následujícím příjemcům:

 

-       uživatelé webových stránek www.mujprofit.cz,

-       uživatelé tištěných inzertních novin,

-       účetní (je vázán povinností mlčenlivosti),

-       IT společnost udržující náš systém (je vázána povinností mlčenlivosti).

 

MujPROFIT.cz s.r.o. nezpřístupňuje osobní údaje příjemcům ve třetích zemích ani v rámci mezinárodních organizací. Webová stránka www.mujprofit.cz je však přístupná i ze zahraničí.

 

 1.  

V jakém termínu a jak se osobní údaje likvidují [článek 30 odst. 1 písm. f) GDPR]?

Dle naší směrnice …

 

Ke zpracování osobních údajů dochází po dobu trvání smluvního vztahu mezi klientem a MijPROFIT.cz s.r.o. a ……. let ode dne 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém došlo k ukončení smluvního vztahu, anebo pokud v odůvodněných případech nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem. Personální doklady jsou uchovávány po dobu ….. let.

 

 1. ou

Jakým způsobem se osobní údaje aktualizují [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?

Osobní údaje se aktualizují informacemi od subjektů údajů, od třetích stran, případně pomocí veřejných zdrojů (např. internet, veřejné rejstříky apod.).

 

 1.  

Které listinné a elektronické evidence (spisovny, archivy, IT systémy, datová úložiště) provádějí zpracování [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?

Při své činnosti využívá MujPROFIT.cz s.r.o. dva způsoby archivace – fyzický (jednotlivá čísla tištěných inzertních novin PROFIT) a elektronický (www.mujprofit.cz). MujPROFIT.cz s.r.o. provozuje na webových stránkách databázový systém, veškerá data obsahující osobní údaje klientů jsou uložena v databázi.

 

 1.  

Je prostředí společnosti pravidelně bezpečnostně testováno (zejm. IT systémy)? Interně nebo externími konzultanty? [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR].

Ano, IT systémy jsou pravidelně bezpečnostně testovány interně (1x za ……..) i externími konzultanty, a to 1x za ……

 1.  

Jak je zajištěna bezpečnost předání dat při klientské komunikaci [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?

Osobní údaje jsou správci ze strany klientů předávány současně se zadáním inzerátu, a to buď elektronicky (vyplněním formuláře na webových stránkáchwww.mujprofit.cz, případně zasláním e-mailu), telefonicky, prostřednictvím SMS zprávy, vyplněním papírového formuláře, zasláním znění inzerátu spolu s osobními údaji prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo osobně na adrese tř. 17. listopadu 45, Olomouc. Způsob zadání inzerátu se současným uvedením osobních údajů si volí každý klient sám dle svého uvážení.

 1.  

Jak je zajištěna bezpečnost sdílení dat s externími subjekty? Mají všichni externí dodavatelé, zpracovávající osobní údaje, uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, poskytující odpovídající záruky ochrany [článek 30 odst. 1 písm. g) ve spojení s článkem 28 GDPR]?

Ano, smlouvy o zpracování osobních údajů máme uzavřeny s následujícími dodavateli:

 

-       účetní,

-       IT společnost udržující náš systém.

 

Externí účetní společnosti jsou data předávána …..

 

 1.  

Je zajištěna nevratná likvidace dat v rámci databázového systému [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?

Ano, data jsou likvidována, nikoli jen deaktivována. MujPROFIT.cz s.r.o. provozuje databázový systém, veškerá data obsahující osobní údaje klientů jsou uložena v databázi. Přístupy do databáze jsou chráněny unikátním heslem. Nevratná likvidace dat je zajištěna formou úplného vymazání z databáze.

 

 1.  

Je k dispozici procedura k určení práv subjektů údajů a jejich výkon s ohledem na jejich data, která jsou zpracovávána v rámci zpracování?

Ano, umožňujeme každému subjektu údajů podat žádost prostřednictvím formuláře Žádost subjektu údajů, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.mujprofit.cz  

 

 1.  

Poskytují se oprávněným subjektům údajů předepsané informace, zejména o:

-       rozsahu a účelu zpracování,

-       způsobu zpracování osobních dat,

-       komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Ano, informace poskytujeme následující formou:

 

-       na našich webových stránkách,

-       v odpovědích na žádosti subjektu údajů.

 

 1.  

Zabraňují nasazené technické prostředky a uplatňovaná organizační opatření nahodilému anebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zcizení, zneužití, zničení nebo ztrátě [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?

Ano, při přijetí osobních údajů klienta uplatňujeme zejména následující opatření:

 

-       Osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

-       Při přijetí osobních údajů jsou aplikovány bezpečnostní prvky (k těmto viz níže v kapitole Bezpečnostní prvky).

-       Přístup do IT systému a databáze je omezen heslem.

-       IT systém je pravidelně testován a udržován.

 

 1.  

Jsou zpracovávané osobní údaje přenášeny do zahraničí nebo jsou přístupné ze zahraničí [článek 30 odst. 1 písm. e) GDPR]?

Ano, osobní údaje zveřejňované na webových stránkách www.mujprofit.cz u jednotlivých inzerátů jsou přístupné i ze zahraničí.   

 1.  

Jsou pracovníci, mající přístup k osobním údajům v rámci zpracování osobních údajů, proškoleni? Mají tito pracovníci ve svých smlouvách sjednánu povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?

Ano, proškolení probíhá jednak při nástupu do zaměstnání a dále jednou za 18 měsíců.

 

Ano, pracovníci mají v pracovních smlouvách závazek mlčenlivosti.

 

S účetní a IT společností zajišťující bezpečnost našeho systému byla rovněž uzavřena smlouva o mlčenlivosti.

 

 

 

Soubory cookies

MujPROFIT.cz s.r.o.na své webové stránce využívá soubory cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o návštěvě klienta, např. preferovaný jazyk a další nastavení. Soubory cookies jsou využívány například k ukládání nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k ochraně dat, k ukládání nastavení reklam apod. Použití souborů cookies můžete povolit nebo zakázat v nastavení prohlížeče. Nicméně je vhodné upozornit na to, že soubory cookies jsou zcela běžně využívány a nepoškozují počítačový systém.

 

Na webových stránkách www.mujprofit.cz jsou v současné době blokovány sledovací cookies. Ze strany třetích stran jsou na webových stránkách www.mujprofit.cz užívány následující cookies:

-        https://www.google.cz,

-        https://www.google.com,

-        https://v2.zopim.com,

-        https://static.zdassets.com,

-        https://adservice.google.cz. 

 

Bezpečnostní prvky

Webová stránka www.mujprofit.cz běží na základě HTTPS protokolu. Tento protokol nesbírá žádné důvěrné informace ani kontakty přes formuláře. Server nedisponuje žádnými zvláštními oprávněními.

 

Webové stránky www.mujprofit.cz obsahují odkazy na webové stránky inzerujících firem. Vezměte prosím v úvahu, že kliknutím na takovýto odkaz přejdete na oficiální webové stránky těchto inzerujících firem, kdy tyto mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů. MujPROFIT.cz s.r.o. prohlašuje, že nepřijímá žádnou odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů těchto inzerujících firem.

 

Dotazy

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se (nejen) ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu profit@profit-inzerce.cz